Horror (สยองขวัญ)

Ateya no Tsubaki

0
ตอนที่ 8 1 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 7 31 มกราคม 2023

Dai Dark

0
ตอนที่ 14 29 มกราคม 2023
ตอนที่ 13 29 มกราคม 2023

The Lone Necromancer

2.7
ตอนที่ 73 26 มกราคม 2023
ตอนที่ 72 26 มกราคม 2023

Apocalyptic Super System

0
ตอนที่ 312 23 มกราคม 2023
ตอนที่ 311 23 มกราคม 2023

Riding on the Brink of Annihilation

0
ตอนที่ 11 22 มกราคม 2023
ตอนที่ 10 22 มกราคม 2023

Apocalypse Mechanic

0
ตอนที่ 13 15 มกราคม 2023
ตอนที่ 12 15 มกราคม 2023

The Evolution

0
ตอนที่ 18 10 มกราคม 2023
ตอนที่ 17 10 มกราคม 2023