2013

X – Epoch of the Dragon

0
ตอนที่ 97 1 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 96 1 กุมภาพันธ์ 2023

X Epoch of Dragon

0
ตอนที่ 27 1 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 26 1 กุมภาพันธ์ 2023

Remle Rose no Majo

0
ตอนที่ 1.5 8 มกราคม 2023
ตอนที่ 1 8 มกราคม 2023

To Aru Kagaku no Accelerator

1
ตอนที่ 41 24 พฤศจิกายน 2022
ตอนที่ 40 24 พฤศจิกายน 2022

Tale of Eun Aran

0
ตอนที่ 82 30 มีนาคม 2022
ตอนที่ 81 30 มีนาคม 2022

Sister Neighbors

0
ตอนที่ 160 9 มีนาคม 2022
ตอนที่ 159 9 มีนาคม 2022